ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek

Tisztelt Szülők és Pedagógusok!

2021. január 11-től megindul az oktatás.

November hónapban a lemondott napok száma 14 nap volt, amely január hónapra jóváírásra kerül. Az étkezés megrendelése nem automatikus. Január hónapra a fizetendő napok száma 15 nap, ezért kérem, hogy aki kéri gyermekének az étkezést az legkésőbb 2021. január 5-i beérkezéssel utaljon 351 Ft-ot. Aki nem szeretne utalni, megigényelheti írásban január 12-től az étkezést a lemondott napok terhére. Ennek határideje szintén 2021. január 5-i beérkezés.

Aki nem volt november hónapra befizetve, de január hónapra kéri az étkezést, annak a fizetendő összeg teljes áron 5258 Ft, 50%-os kedvezményes áron 2629 Ft.

Átutalással fizetők esetében is a tanulóknak be kell menni a gazdasági irodába a számláért (a befizetési napokon!), és a számla alapján lehet csak utalni (hónap 24-ig). Közleményrovatban fel kell tüntetni: tanuló neve, osztálya, iskola nevének rövidítése (SZIG). Utalás: ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000

Az átutalással fizetők az ebédjegyeket a konyhán vehetik át.

Ebéddel kapcsolatos ügyintézés: Klugné Szabó Adrienne 20/287-1444, ebed@szig.sulinet.hu
Lemondás csak írásban (ebed@szig.sulinet.hu) reggel 9 óráig a következő napot. 9 óra után már csak a másnapot követő nap ebédjét lehet lemondani.

50%-os étkezést csak a szülő által aláírt nyilatkozat és annak mellékleteként leadott igazolások alapján tudunk elfogadni! 

Nyilatkozatok a 2020/21-es tanévre:

:: Közösségi szolgálat

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A tanulók maguk is jelentkezhetnek a programokra, és láthatják a történéseket (a jelentkezésük elfogadását, illetve a program végeztével az értékelésüket).

Közösségi szolgálat oldala: kozossegiszolgalat.fok.hu
Használati útmutató: kozossegi_szolgalat.pdf
:: Közösségi szolgálat tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC 54./97§2. bekezdés) értelmében gyermekének az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez 50 óra közszolgálati munka teljesítése kötelező. A közszolgálat a törvény értelmében a következő területeken végezhető:

  1. egészségügyi
  2. szociális és jótékonysági
  3. oktatási
  4. kulturális és közösségi
  5. környezet- és természetvédelmi
  6. katasztrófavédelmi
  7. óvódás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen.

A tanulók alkalmanként 1-3 órát dolgozhatnak. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Köteles a közösségi szolgálati jelentkezési lapot kitölteni, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Amennyiben gyermeke nem az iskola honlapján is megtalálható Közösségi Szolgálat Koordinációs Program keretében kíván munkát vállalni, úgy a jelentkezési lapon kívül, további két, az iskola által készített formanyomtatványt szükséges kitöltetnie.

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2021/2022-es tanévben induló osztályainkról

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)
OM: 102 794
telephely kód: 003

e-mail: titkarsag@szig.edu.hu

Letölthető változat: felvtaj2122.pdf

:: Gyermekvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

:: Szülői szervezet
A tanulók oktatása, nevelése a család és az iskola közös feladata. A nevelési célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, valamint rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, az ún. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot.

A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül osztályonként, a létszámtól függően egy vagy két főt.

A Szülői Szervezet által megvitatott témák:
- új tankönyvek elfogadtatása a szülőkkel,
- szakszerű helyettesítések kérése a szülők részéről,
- beszámolók a megnyert pályázatokról,
- táborok, szakkörök.

Lukács Emőke
a Szülői Szervezet összekötő tanára, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794