ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek
:: Ebédbefizetés

Ebédbefizetés 2022. szeptember hónapra (20 nap) augusztus 10. (szerda) 10-től 17 óráig:

  • teljes ár (402,59 Ft/nap) esetén fizetendő: 8051 Ft
  • 50%-os kedvezmény esetén fizetendő: 4026 Ft
  • felnőtt: 952,50 Ft/nap

Étkezés csak a szükséges nyomtatványok (szándéknyilatkozat és hozzájáruló nyilatkozat) leadása után vehető igénybe, a kedvezmények igénybe vételéhez még a további mellékletek (8. sz., 9. sz., diétás) kitöltése szükséges, aki ezt elmulasztja, mielőbb pótolja, mert ennek hiányában 100%-os térítési díjat kell fizetnie). Tájékoztató a szülők részére a kedvezményes étkezés igénybe vételéhez.

Átutalással illetve bankkártyával fizetők legkésőbb 2022. augusztus 25-i beérkezéssel tudják rendezni a szeptember térítési díjat (közleményrovatban fel kell tüntetni: gyermek neve, osztálya, az iskola nevének rövidítése: SZIG).
Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla.

Az étkezéssel kapcsolatos ügyeket Klugné Szabó Adrienne intézi. Elérhetőség: 20/287-1444 vagy ebed.szig@gmail.com. Lemondás: ebed.szig@gmail.com. Lemondás reggel 9 óráig a következő napra vonatkozólag, utána már csak a rákövetkező napot lehet lemondani.

Nyilatkozatok a 2022/23-as tanévre:

:: Közösségi szolgálat

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A tanulók maguk is jelentkezhetnek a programokra, és láthatják a történéseket (a jelentkezésük elfogadását, illetve a program végeztével az értékelésüket).

Közösségi szolgálat oldala: kozossegiszolgalat.fok.hu
Használati útmutató: kozossegi_szolgalat.pdf
:: Közösségi szolgálat tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC 54./97§2. bekezdés) értelmében gyermekének az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez 50 óra közszolgálati munka teljesítése kötelező. A közszolgálat a törvény értelmében a következő területeken végezhető:

  1. egészségügyi
  2. szociális és jótékonysági
  3. oktatási
  4. kulturális és közösségi
  5. környezet- és természetvédelmi
  6. katasztrófavédelmi
  7. óvódás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal és idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen.

A tanulók alkalmanként 1-3 órát dolgozhatnak. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Köteles a közösségi szolgálati jelentkezési lapot kitölteni, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Amennyiben gyermeke nem az iskola honlapján is megtalálható Közösségi Szolgálat Koordinációs Program keretében kíván munkát vállalni, úgy a jelentkezési lapon kívül, további két, az iskola által készített formanyomtatványt szükséges kitöltetnie.

:: Felvételi tájékoztató
:: Gyermekvédelem

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

:: Szülői szervezet
A tanulók oktatása, nevelése a család és az iskola közös feladata. A nevelési célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, valamint rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, az ún. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot.

A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül osztályonként, a létszámtól függően egy vagy két főt.

A Szülői Szervezet által megvitatott témák:
- új tankönyvek elfogadtatása a szülőkkel,
- szakszerű helyettesítések kérése a szülők részéről,
- beszámolók a megnyert pályázatokról,
- táborok, szakkörök.

Lukács Emőke
a Szülői Szervezet összekötő tanára, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794