ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek
:: Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők, Tanulók, Felnőtt étkezők!

Kérem, hogy az intézmény honlapján található információkat figyelmesen olvassák el. Az étkezést igénylők az igénylőlapokat és a kedvezményre jogosító dokumentumokat az ebed.szig@gmail.com email címre kell, hogy elküldjék.

Az étkezést a szülői felületen kell megrendelni. A regisztrációhoz szükséges kód a szándéknyilatkozaton megadott email címre kerül kiküldésre. Csak a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött igénylőlapokat tudjuk elfogadni.

A kedvezményes étkezést kizárólag a kedvezményre jogosító hivatalos dokumentumok beküldése után tudjuk beállítani. Ezek hiányában csak teljes áru étkezést tudunk biztosítani. Utólag benyújtott kedvezményre jogosító dokumentumok alapján visszamenőleges hatállyal érvényesíthető a jogosan járó kedvezmény. További kérdések esetén kereshetnek az ebed.szig@gmail.com email címen vagy a 20/287-1444-es telefonszámon.

Üdvözlettel: 
Klugné Szabó Adrienne

Ebédbefizetés tájékoztató és nyilatkozatok a 2023/24-es tanévre:

Nyilatkozatok a 2023/24-es tanévre:

Befizetéshez:

Étlapok:

:: Közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat intézményi szabályai

2016. január 1. napja óta az érettségi vizsgára bocsátás feltétele legalább ötven (azaz 50) óra közösségi szolgálat teljesítése. Megkezdésének feltétele, hogy a csatolt és letölthető szerződés és jelentkezési lap kitöltve, aláírva az iskolai közösségi szolgálat felelősének le legyen adva. Hiányosan leadott adatlapokat nem áll módunkban elfogadni.

Intézményi koordinátor: Turi András

Teljesítés általános szabályai

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint „a közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
Az Nkt. 6. § (4) bekezdése elrendeli, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele legalább ötven (azaz 50) óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a közösségi szolgálat elvégzése kizárólag a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján mellőzhető.

Teljesítés feltételei

Közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet tartalmazza.

Ez alapján a közösségi szolgálat teljesítését és teljes dokumentációját a tanulók önállóan végzik. Az egyes tanévekben teljesített óraszámok dokumentációit legkésőbb az adott tanév május 30. napjáig le kell adni az iskolai koordinátornak, kivéve a 12. évfolyamok esetében. A végzős tanulóknak a 12. évfolyamon április 15. napjáig le kell adniuk a szükséges dokumentációt, hogy az elvégzett közösségi órák megfelelően és időben rögzítve legyenek az e-KRÉTA rendszerében.

A közösségi szolgálat során a fogadó intézmény a közösségi szolgálati naplóban adminisztrálja a teljesített órákat, melyeket minden tanév végén a diákok iskolai bizonyítványában is rögzít az osztályfőnök. Fentiek alapján az 50 óra teljesítése az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, e nélkül senki nem kezdheti meg az érettségi vizsgát. A közösségi órákat azok elvégzésének évében fogadjuk el és rögzítjük az e-KRÉTA rendszerében. Nem áll módunkban a dokumentumokat a következő tanév(ek)ben rögzíteni.

A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. Jó lehetőség arra, hogy a tanulók olyan munkahelyeket, tevékenységeket ismerjenek meg, amelyek a későbbi életpályájuk alakulása szempontjából is fontosak lehetnek. A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

 • szociális (pl.: idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
 • egészségügyi (pl.: lelki támasz nyújtása, beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok);
 • oktatási (pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása);
 • kulturális és közösségi (pl.: múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon/versenyeken segítői feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése);
 • környezet- és természetvédelmi (pl.: fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítői feladatok, iskolaudvar karbantartási feladatai);
 • polgári- és katasztrófavédelmi (pl.: tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése);
 • közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más állami iskoláknál)
 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési feladatok.

A tanév folyamán életkortól függetlenül 1-3 közösségi órát lehet végezni (1 óra = 60 perc). A közösségi szolgálat teljesítésének ideje nem ütközhet a tanítási idővel, tehát tanítás helyett nem végezhető. Tanítási szünetekben legfeljebb 5 óra végezhető naponta. Az iskola nem fogadhat el több órát egy napra. A teljesítés végezhető tanítás után hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetben.

A közösségi szolgálat végzése akkor tekinthető hivatalosnak, ha megkezdése előtt a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lap, szerződés, közösségi szolgálati napló) az iskolában és a fogadóintézménynél is hitelesítik. Lehetőség van néhány óra közösségi szolgálat végzésére az iskolán belül is.

Javasolt lépések és szükséges dokumentumok:

 1. FOGADÓINTÉZMÉNY VÁLASZTÁSA: Keresni kell egy civil szervezetet, közhasznú társaságot vagy nonprofit céget, amely közösségi szolgálati tevékenységet tud biztosítani a tanulónak. A megfelelő fogadóintézmények kiválasztásában a közösségi koordinátor tud segítséget adni. Ha a felkínált intézmények és szervezetek között nincsen olyan, amely megfelelne a szolgálat teljesítéséhez, a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet. Lehetőség van több fogadó szervezetnél is kitölteni a kötelező időt.
 2. SZERZŐDÉSKÖTÉS: A fogadó intézménnyel 3 példányban együttműködési megállapodást (szerződést) kell kötni. A szerződésnek két fajtája van. Az egyszerűbb szerződésben a kiválasztott civil szervezet a tanulóval (gondviselővel) köt megállapodást a közösségi szolgálat teljesítésére, míg a másik fajta szerződés intézmények között köttetik, tehát az iskola és a kiválasztott civil szervezet között. Ilyen szerződés megkötése után az iskola nem csak egy tanulót küldhet közösségi szolgálat teljesítésére a szervezethez, hanem a szerződés felbontásáig tetszőleges számút. Ha a kiválasztott civil szervezet és az iskola között már fennáll kétoldalú megállapodás, új szerződés kötésére nincs szükség a szolgálat megkezdéséhez.
 3. JELENTKEZÉS: A közösségi szolgálat megkezdése előtt egy példányban jelentkezési lapot kell kitölteni. Kitöltés után a jelentkezési lapot a közösségi szolgálat koordinátorának kell leadni. A tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés.
 4. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ VEZETÉSE: A közösségi szolgálatot megkezdő tanulóknak közösségi szolgálati naplót minden feladatvégzésre magukkal kell vinniük a fogadóintézményhez és a teljesített közösségi szolgálati órákat ebben kell igazoltatniuk – minden esetben aláírással és pecséttel. A közösségi szolgálati napló a tanulók tulajdona; az érettségi vizsga megkezdése előtt az osztályfőnöknek be kell adni. Az osztályfőnök minden tanév végén dokumentálja a teljesítést a naplóba, a törzslapra és a bizonyítványba.

Letölthető dokumentumok:

A közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdésekre a következő linken kereshetnek választ.

:: Felvételi tájékoztató
:: Szülői szervezet
A tanulók oktatása, nevelése a család és az iskola közös feladata. A nevelési célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, valamint rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, az ún. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot.

A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül osztályonként, a létszámtól függően egy vagy két főt.

A Szülői Szervezet által megvitatott témák:
- új tankönyvek elfogadtatása a szülőkkel,
- szakszerű helyettesítések kérése a szülők részéről,
- beszámolók a megnyert pályázatokról,
- táborok, szakkörök.
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794